Kama Sutra is also a Zulu Verb by Not Your Average Zulu Guy

ART OF UKUBHEBHA

PS: ANGISIYENA UCWEPHESHE WENKOMO

Sonke sakhulu sazi ukuthi ukubhebhana ku involve(a) ukulala kwentombazane ibheke phezulu and umfana akhwele phezulu. So njengenjwayezo – sigcina senza njalo.

Ucansi lufuna i spice and i variety iyona eyenza ama spices amnandi. Abasemdabu waseNdiya ba developer izitayela eziningi, ezaziwa nge KamaSutra.  La kwenziwa isitayela eziningi ngezinhloso ezahlukene – kukhona izitayela zokwanelisa omama nezinye zomama.

I art yokubhebha inalokhu okulandelayo:

 1. Shintshani ama positions ngaso sonke isikhathi
 2. Muntu wesilisa vumela umuntu wakho ahole umdlalo wokubhebhana
 3. Thina madoda siyashesha ukuchama so ingakho kubalulekile uku dedela omame ba lead(e) the way
 4. Mvumele umuntu wakho eze ngaphezulu azixhome yena kumthondo wakho
  1. Lokhu kusiza ngoba uyawazi amakhona enkomo yakhe so she directs ipipi lakumnandi khona kuyena
  2. Uyakwazi ukukhuphula no kwehlisa i pace uma kufanelekile
  3. Lana ipipi lingena lonke ntshi emomozi
  4. Sikhumbule madoda inhloso ukuchamisa umuntu wesimame kuqala before thina
  5. I doggy style yavunywa kudala iyumanqoba
   1. Uyakwazi ukudlala nge Clit ngesikhathi umbhebha and lokho kumenza ahlanye
   2. Ngelinye ilanga kumele umbhebhe rough and hard kodwa ngelinye umbhebhe nice, tenderly and slowly
    1. Uqaphele ukuthi uthanda uma umbhembha kuphi
    2. Kubalulekile ukuthi ube position oyaziyo ukuthi imkhipha inkani umfazi

Remember, ladies first nasekuchameni Madoda

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Men’s Sexual Responsibility – by Not Your Average Zulu Guy

Men’s Sexual Responsibility

Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi amadoda iwona athanda ukubhebha more than abantu besifazane.  Kodwa thina madoda asiqapheli izinto ezidingwa omama ngoba sisuke sijahe ukukhwela.  Ngibone kungcono ukuthi ngibeke lemigomo elandelayo.

NB: Angisiyena uchwepheshe ekubhebhaneni..

 1. Kumele umkhumthaze emini ka bha umuntu wakho, ukuthi ufuna ukumbhebha  after work. Kubalulekile ukuthi ube approach ayithandayo umuntu wakho. Drop her sms,mfonele, mbuze ukuthi ufake iphenti elinjani  etc menze azwe ukuthi ukhona empilweni yakhe
 2. Uma ufika ekhaya – mfakele amanzi okugeza kubhavu with bubles. Thola amakhandlela neglass ye favourite wine yakhe
  1. Better still nigeze nobabili
  2. Umgeze umhlane – and bit of massage emahlombe
 3. Idlani isidlo sasebusuku together
 4. Msize ukuya embhedeni and uma nifika khona , umlalise ngesisu and massage umzimba wonke.  Uma um massage make sure nawe awugqokile
 5. Qala ekhanda on what is called “Indian Head Massage”
  1. Wehlele emhlane and make sure you have oils good oils
  2. Uzobe uhleli esinqeni sakhe umuntu wakho
  3. And umthondo uyahlupha ngoba uyavuka noma ungacelwanga
  4. Kuzomele ukwazi ukuzibamba ngoba noma inhloso kukumbhebha but awufuni asheshe asole
  5. Massage izinyawo and namathanga ugudle inkomo
 1. Umphendule abheke phezulu um massage amabele and wehlele ezansi umqabule inkabal
 2. Ubuyele phezulu umkhothe amabele with focus on izingono (tits) make sure aze ayaqina amabele
 3.  Mqabule emlonyeni tenderly and passionately
 4. Yehlela uqabule imomozi yakhe, umkhothe imomozi, ulimi ludlale kamnandi kwi Clit yakhe
 5. Make sure ulimi lwakho lucijile and lena ke madoda ifuna ubucwepheshe
 6. Rub ulimi kwi Clit umuzwe ebiza igama lakho
 7. Lapho amathanga akhe asemahlombe akho
 8. Ubuye uyimunce futhi inkomo igcwale umlomo wakho
 9. Abanye ke bayachama kulesi stage
 10. Ungajahi ukukhwela kumele kube uyena ofuna umthondo
 11. The rest is history
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ukubaluleka kweClitoris – by Explorer

Ngakhula ingaziwa lento ekuthiwa yiclitoris.

Abanye bayibiza ngobhontshisi wesitho sangasese somuntu wesifazane.
Kodwa, angilizwisisi kahe leligama elithi ‘bhontshisi’, sengathi iwukudla ekumele kuhlafunwe.
Noma nje mhlawumbe ukuthi angilijwayele; so ke ngisebenzisa leli elithi clitoris.

Ngisakhula ucansi lwaluyinto egxile kakhulu ngokwenzeka ngaphakathi kowesifazane.
Angisho ukuthi abesilisa babengazami ngokwanele ukuyivusa imizwa;
kodwa, ngenxa yokuthi lwalungekho ulwazi lweclitoris,
owesifazane wayengayitholi yonke into umDali ayembekele yona kuleyondawo.

iClitoris iyisimanga bafowethu. Sicela ningayesabi, ningayinqeni.

Okukuqala nje, uma ufuna ukuthi ngichame, nomi angithi ngibe neorgasm, kuzofanele uzijwayeze lento encanyana le.
Uma ungayazi ukuthi ikuphi iclit— ilendawo engenhla kwembotshana yokuchama kowesifazane.
Awafani ke amaclit, amanye asobala ngenxa yokuthi aphakeme, yize kuthiwa ubhontshisi.
Amanye avuka abonakale uma owesifazane ese-on.
Ungathinti imbotshana leyokuchama udideke, iclit ingenhla, so muthinta thinte lapho ngomunwe, nomangolwimi.

Nawe muntu wesifazane, musa ukusaba ukuyazi inkomo yakho ukuthi amabhathini ayo akuphi.
Zijwayeze ukuzithinta kuleyondawo, ubuze futhi nakwabanye khona uzoyazi into yakho ukuthi isebenza kanjani.

Ngisho kuthiwa awukaze uyifune, noma uyibone, uyayazi iclit yakho.
Uyazi ngani? Uyazi ngoba yileyondawo enkomeni yakho ethi uma uqhaneyelwe kube engazuthi iyaqina
noma engathi iyafutha futha.

Ngingasho nje straight ukuthi i-most yabesifazane abazufika kuleyondawo (orgasm) uma iclit yabo ingadlaliswa kwi-sex.
Ukungihlokoloza ngomunwe kumnandi yebo, kodwa akuve kupholile umakungahambisani nokutofozwa nokukhothwa kweclitoris.

Ayikho ento emnandi njengokukhothwa iclit.
Ngike ngabona ukuthi abantu besilisa abangayazi indima edlalwa yiClit bakukhotha inkomo as if bakhotha uice-cream.
Baloku nje bekhothile, waphu waphu waphu, kanti hayibo, kufanele bakhothe ngobuchwepheshe.
Ulwimi lwakho malucije okomcibisholo, ubese uqonda ngqo kwiClit.

Kodwa phela, ukucija kolwimi akusho ukuthi maluberough.
iClit ifana nepipi; kodwa isensitive ngaphezulu kwalo. Yebo yiqiniso lelo.
Ngoba phela ipipi limbozwe yisikhumba; kodwa iclit inje nezinye izinyama zenkomo ezingamboziwe.

iClit iyinyama esensitive, ethambile, ngakho ke, yikhothe njenge mbali engabuna kalula uma uyicindezela kakhulu.
Yikhothe ngobunono nesineke, ayikho into eyisidina njengomuntu othi xhapha xhapa ngamathe nje enkomeni yakho.
As a rule, the gentler you go, the better.

IClit, iyona nkinobho ebasa umlilo ngaphakathi.

Ngiyabakhuthaza abesimame ukuthi bazijwayeze namaclit abo.
Yithinte inkomo, uyithole leyondawo, ubese uyazitofoza ngokwakho khona uzokwazi ukuthi mhla unowakwakho, umkhombe indlela.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

APOLOGIES FOR LACK OF UPDATE

Due to life pressure on the writers, it is currently difficult to update the website.
The website will be properly updated as soon as possible within the coming weeks.

Apologies to our readers. Please note that we do not do this for profit but to promote Nguni/African language
free writing.

If you think you can submit an article or your opinion on sex and love, please contact us with your piece at
mynunuza@gmail.com

We do not pay for your articles, we do not promise anything, we are not responsibe for what happens to it once it goes online, we cannot prevent it from being plagiarised and used without your permission.

We do not have to publish it simply because you submitted it.
We have to maintain some kind of control. Please see this page for more guidelines http://mynunuza.wordpress.com/about/

We are merely a platform for sharing. Please submit your isiZulu/ isiXhosa article to us asap!

Your article can be an opinion, or your experience.

We reserve the right to change names to ensure people are protected!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Men to Men – Musani ukudlala ngabesimame, yenzani into esile! by NDU4LYF

Please follow the link Click Here To Go To Ndu4Lyf isiZulu Sex Stories Blog

http://ndumisosimisokhumalo.blogspot.com/2010/09/men-2-men.html

Madoda musani ukudlala ngabantu besimame nize nivuke ekuseni nizelule
sengathi lukhulu enilwenzile kanti lutho. Okokuqala nje musani ukuchatha
ngeSunlight Soap. Uma uyindoda chatha ngembiza yokushubisa imizwa. Uma
ungenayo noma ungazi ukuthi uzoyitholaphi buza kwabaziyo. Nakhu ke
okumele ukwenze uma uyindoda efuna ukuthandwa ngempela ngothandiwe wakho.
1. Mbuze ukuthi ufuna umbhebhe ngakuphi umbuze futhi ukuthi ufuna ufende usheshise yini noma cha.
2. Mbuze ukuthi uyakujabulela yini uma ugudlisa ikhinqi emalebeni, ukuxoxa kwenza ungasheshi uchithe.
3. Mtshele angabi nahloni ayisho into uma ingamphathi kahle, njengokuthundela emlonyeni.
4. Mthintathinte kamnandi esithweni sakhe sangasese uze ukhothe ubhontshisi ngolwimi, uwuncelisise aze achame noma kathathu. Akunankinga ngiyazi ukuthi uzobe esekujaha ukuthi nibhebhane, muzibe sengathi awumuboni.
5. Noma usungamyeka manje ukumncela, muncele ibele esinye isandla asimnwaye inkomo slowly ungabi idlabha
(Don’t be rough) because that area is very sensitive.
6. Yaneliseka ukuthi useqhanyelwe ngokwanele, uyakwazi ukumbona.
7. Thathake umthondo uwugudlise phezu kabhontshisi aze aphefumulele Phezulu. Bhasobha ungawufaki wonke umthondo phakathi ngoba uzohluleka ukuzibamba uvele uchame. Take your time, ufake kahle phakathi uwukhiphe futhi kahle slowly. Otherwise uma usheshisa Ngeke umuzwe kahle ukuthi umnandi noma cha.
8. Uwufake phakathi ufende kahlanu noma ngaphezulu kancane. Ungatatazeli.
9. Mufende kahle ungasheshi futhi ungabi too slow, Don’t forget to tell her uma uzwa ukuthi ungahle udubule, uma engakathandi ukuthi uchame, ukhiphe umthondo ushaywe umoya,
Uphinde uwubuyisele.
10. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi uthanda ukufendwa asheshiwe noma cha, ngoba kungenzeka ulingisa inkukhu nje wehlulwa yigolo, ulokhu uzincoma uthi uyakwazi kanti uyinhlabathi nje.
11. Qiniseka ukuthi uyachama before nawe uchame. Umenza konke lokhu nje uyamthintathinta ezingonweni zamabele, umkhothe nase mqaleni. Musa ukumenza ilovebite.
NB: Yiba yindoda ezwanayo nama blue movies “S*x Vidoes”
12. UNGALINGE UKHOHLWE UKUCELA UMUDLA NGEMUVA. PHELA ILA UBUMNANDI BUKHONA FUTHI NAYE UYATHANDA UKUDLIWA NGEMUVA.
13. Qiniseka ukuthi uyamuzwa uma echama ngoba kuyingozi ukumshiya engachamile, phela uketshezi luyashisa uma lungaphumanga lonke, ungabona esekufebela kanti nguwe ovule amathuba.
14. Ungesabi ukumphenya inkomo yakhe, uyibukisise uze uyidlalise ngeminwe yakho, phela abantu besilisa ayesaba ukuyivula kuze kube ngcono amadoda.
15. Make sure that umdlalisa ngokwanele ngaphambi kokuba ufake uhalakasha lwakho lolu ukuze asheshe achame, mnike umthondo adlale ngawo, ube yi toys lakhe.
16. Akongiwa umfazi, uma ungamudli namuhla umbekele bani, inkomo ngeyokuhlatshwa noma engafuni, mbhebhe ngendlela yokuthi angakuqhathanisi namuntu.
17. Musa ukuba nesikhathi sokubhebha umkakho, ungalindi kuze kuyolalwa, noma umfica ekhishini khwela phezu kwakhe.
18. Kumele ngabe uyamazi ukuthi yini ayithandayo, menze leyonto ayithandayo, this is s*x ingeyenu nobabili.
19. Livule lonke igolo lomkakho, (kodwa abanye banamahloni) faka ulimi lwakho embotsheni, uncele umsunu, amalebe ngiqinisile ngithi kuwe, noma ecabanga ubufebe akasoze ngoba nguwe wedwa omudlangaleyondlela.
20. Uma kwenzeke iphutha uNoxolo wacela ukuthi umbhebhe, yenza njalo, bese uthi ungena nje kumkakho ube umbingelela ngawo, kuyokuthatha isikhathi eside ukuthi ungathundi ngoba kade uqeda kuthunda kuNoxolo.
MA UWALALELE LAMAZWI UYOBA INDODA EMADODENI. NGEKE FUTHI ABATSHELE
ABANGANI BAKHE UKUTHI UYANELE NOMA CHA YINI OCANSINI NGOBA LOKHO
KOMDALELA INKINGA ABANGANI BAKHE SEBEFUNA UKUZWA NABO LENTO OYIZWAYO.
WENA OWESABA UKUKHOTHA UMKAKHO AWUKAQALI UKUMBHEBHA, SIYEZA THINA SIZOKUBHEBHELA YE

Posted in Men giving pleasure | 2 Comments

Soka-ritis: I am not addicted; I’m just a soka – by Gotta Love Me

Nginenkinga bakwethu. Anganeliseki yisifazane.
Ngahleka ngacishe ngaqhephuka ngenkathi uTiger Woods ebanjwa kwathiwa unesex addiction.

Amanga ahlaza cwe lawo. Ukube weza kumina ngizomu siza ngaleyotherapy ndini eyafika nabelungu ngangizothi kuye

“Bra, listen here, this is not something you can help. It’s built into every man; it’s called uyisoka; soka-ritis, if you want to make it a sickness. And you can’t do jack about it.”

There is no cure ke for soka-ritis. Indoda iyindoda; sidalelwe yone lento le.

Damn right yes I said it.

Iintombi zami futhi ngizithanda zonke. Yimbi kabi lento yokuthi thina esizithandela ukusharisha uthando kuthiwe siyizinja; siyaxhaphaza.

Ayikho intombi engake ngayi shiya inganelisekanga.

Lalela ni ke, ukuthi ngiyazi ukuthi abantu besifazane abavamisile ukuyikhuluma indaba yokuthi nabo bayazenza lezinto.

Futhi angingeni kuleyondawo ngaphandle kwecondom. Uyabo kubi la ngaphandle, kuyafiwa; so kubalulekile ukuthi abantu abanje ngami abaqonywa kalula ukuthi sizikhusele, kanye nalaba esibhebhana nabo.

Posted in Men giving pleasure, Personal Testimony | 2 Comments

If walls could talk by A Soul

(this is a short fictional erotic story. we accepted it because it does not name anyone or specific places. we’re still a bit undecided on how to manage fiction submissions as we must be cautious in case people submit real names and events! but enjoy this one below)

Ngenhlanhla izindonga azinamehlo, azinamilomo; azihlebi.

Ukube kwakungenjalo mhlawumbe ngangi ngeke ngilale nendoda yomunye omuntu.

Kaze wathini kowakhe; waphosisa wathini kuze akhave ukuthi uyaphi kuwuMgqibelo, enjalo nje engalibuki ibhola nabangani ngamaweekend.

Angazi, angibuzanga. Kodwa ngangimufuna la.

Usuku lonke ubengishaya ngama-sms avuthayo; isisu sami sijikajika; amazwi akhe esho ukuthi akaneliseki yimi.

*Where r  u?*, ibuza isms?

*At home*, ngiphendule.

*When I saw u at the mall the other day I almost lost my mind. I had flashbacks to the last time we fkd*

Angiphendulanga masisha; phela nami ngangingasakwazi ukulikhohlwa lolosuku sehluleka ukuzibamba; ngiliphinda phinda ngamehlo engqondo. Yebo, ifilimu lami eliyimfihlo, elimnandi.

Kodwa emva kwalelolanga ngazitshela ukuthi angeke ngiphinde ngiye embhedeni nalomlisa ngoba phela bengisebenza nesithandwa sakhe.

Athumele enye i-sms;

*R u still there? I find u intriguing; let’s not kill this special thing 2 soon.*

Kwavele kwangazuthi ngizosangana ngekhanda; besengisola ukuthi ngiyamuthanda; ngifisa ukuthi ngingamucisha enhlizweni, kodwa, lento yethu ibishisa ngendlela eyisimingaliso.

Ngangizitshele ukuthi ngizoziphephisa kulesimo; ngamutshela ukuthi angeke ngikwazi ukuyiphinda lempazamo yokulala naye.

Kwakulukhuni phela ukubhekana nomkakhe sesihleli emamithingi emsebenzini; ngazi kahle ukuthi ngabhejwa umyeni wakhe.

Kodwa namhlanje, ngakhala khona kuleyo ngozi ngamuphendula -

*Missed u 2 b honest. If u want to come I won’t stop u*

Kwangaba nampedulo.

Ngadideka, ngithi Jesu wam kodwa, sengiyisilima salendoda; hawu, kodwa sengaba yisifebe yini.

Akuphelanga ngisho u-20 minutes, ngezwa ngokungqongqoza emnyango.

Asibanga sisamosha mazwi; imilomo yatholana; engiqabula ngendlela yokuthi ikhanda labadizzy; izandla zakhe zingiphulula umzimba wonke, sasondela ngasekwamelweni; izimpahla zisala epassage.

Kulelo kamelo, sisobabili, kungathi sisodwa emhlabeni, sihefu-hefuza, simoyizela; imizimba isongene okwalamashidi ebesiphezukwawo.

“Mmmmhhh, imunandi lento oyenzayo, ungangidedeli,” kwasho mina engiyisa ezulwini elincance ngepipi lakhe, lisho kamnandi ngaphakathi kumi. Ukushisa komzimba wakhe kungingena njengomfula ogeleza ngamandla emva kwezikhukhula; ngichichima imizwa.

Naye engibuka ngalowemehlo; kodwa, ayethini na? Kwakuwuthando noma nje  kwaku wukugculiseka kwendoda ikha kulowomthombo omnandi wesifazane? Kuleyomizuzu phela, waye ngowami.

Wangikha ngaphakathi, amathanga ami ngiwasonge emhlane wakhe; ngimuthe ngqi, ngingafuni sihlukane nakance. Wangikha. Wangikha. Sivuma ngazwi linye “oh… yes…  yes…”

Sisekuleyondawo; sezwa ngecellphone ikhala trrrrr trrrrrr trrrrrr.

Wangasuka phezu kwami; wayithatha wabheka iscreen.

“Nx, umkami uyazi; bengithe ngikhohlwe amaphepha emsebenzini.”

Aliphendule.

“Yebo dali; ngisendleleni ebuyayo manje. Uyazi lempatha engisebenza nayo ihambe nawo amafiles. So ngihambele ubala…”

Mhlawumbe ungazitshela ukuthi ngaphatheka kabuhlungu, noma mhlawumbe ngadinwa.

Cha; injalo into entshontshwayo; uyiba uyazi ukuthi akusiyo eyakho.

Walicima ucingo, walibeka eceleni.

“Now you really have my undivided attention,” esho engiqabula esidlathini.

Ngahleka, ngibe ngazi kahle ukuthi uzophuma egijima; ngicabange izimphahla zakhe ezifingqekile phansi.

Ngamubuka, inhliziyo yami ivuleke okwethafa; umlilo wami ungacisheki.

Ngaphendula “Thank god walls don’t talk hey.”

Posted in Short stories and poems | Tagged , , , , | 3 Comments

Abesifazane abathandana bodwa (Lesbian Love) – by Black Female

Pic: FOTOCROM

Baningi abesimame asebezikhethele ukuthandana bodwa eskhathini samanje,

1.       babodwa abakwenza lokhu ngoba kuyi-fashion ( kudlisile),

2.       babodwa abakwenza ngobe bephathwe kabi ngabesilisa (abakhule nabo or izihlobo nabazali e.g. raped & molested),

3.       babodwa abadalwe bangabathandi nje nhlobo abesilisa, ngisho sebezama kanjani.

4.       bese abokugcina ilabo abafisa ukwazi ukuthi “ewu kazi kunjani ukuthandana nofana nawe” bese beqhubekela phambili.

Kumnandi kuyathokozisa njengalolonke uhlobo lothando kepha manje ok

pic: lananylope

ubabuhlungu uma umuntu ethole labo who are just interested on experimenting, cause they only play izingane zabantu and go back ekubeni iloku abayiko.

Kuphinde kube nabantu abalunyanyayo loluhlobo lothando babuze ukuthi weh ningathandana njani ningamantombazane kuphela. Well nake nazibuza lemibuzo phambilini?:

1.       Ngabe kumnandi kangakanani ukuthandana nomuntu omaziyo ukuthi uthandani? Njengomunye umuntu wesifazane phela.

2.       Kumnandi kangakanani ukuthandana nomuntu owaziyo ukuthi omunye umuntu wesifazane uthokoziswa yini empilweni?

3.       Kumnandi kangakanani ukuthola umuntu ozomthathisa okomngani wakho, isthandwa sakho nomndeni wakho abe yiko konke okudingwa nguwe empilweni?

Kuningi umuntu engakuchaza kuze kuse okuhle ngaloluhlobo lothando.

Njengazo zonke izinhlobo zothando lubanezinkinga, senziwa ilaba ababa othathekile yisho sebethandana namantombazane wodwa bawabhangqe.

Kodwa ekugcineni kosuku umuntu nomuntu unelungelo lokukhetha ukuthi ngubani afisa ukuthandana naye, noma kuthiwa isizathu yisiphi. Kumele siwumphakathi sizifundise ukuyeka ukugxeka abantu ngempilo abazikhethele yona, mubonise kepha ungagxeki.

Bese-ke kulokhu wonke umuntu ahlezi ezibuza kona, alukho ucansi olumnandi okudlula elomuntu wesifazane. Bayagculisana, bayazi ilaphi lakitazwa khona nokuthi ke usheshe uchame kumele enze njani. Uchama uphindelela okudlula loku mulele nobhuti lo. Cause most guys bazitshela ukuthi ucansi is about penetration; uze ushaye engathi uchamile, ujabulele ukungena nokuphuma kwalo. sekuyothi-ke ngelinye ilanga uzwe lento ongakaze uyizwa iphinde iphelele lapho. Bosisi uma ungakaze uchame kathathu kwi-round iyodwa I MEAN HAVE AN ORGASM lena ekitaza kamnandi ekushiya ukhathele…. Sesiyajabula-ke thina sesikuzwile  loko…..

Posted in Women giving pleasure | Tagged , , , , , | 3 Comments

Men are for sharing?- By Plain Truth

Angisiboni isidingo sokuthi abesifazane balwele amadoda. It justs makes us all look desperate.
Sometimes abantu bakhonza indoda as if ingu thixo omncane emhlabeni. That’s just sad.
Uma ubhekisisa kahle hle langaphandle, ayashoda amadoda asile.

...meet me at the hotel...

Ngakho ke ayikho vele into esingayenza. Labo abasanelisayo uzothola ukuthi kokhona
nomunye omufisayo. Angisho ukuthi abantu abenze umathanda noma bangayihloniphi imizi yabantu;
sengikhuluma into engiyibonayo la ngaphandle.
Abanye bethu ukube asithandani namadoda amanye amantombazane ngabe silamba waya waya.
Uma eseqonyiwe wonke amadoda a-right kusala izidwedwe langa phandle and futhi angisho labo abangenamali.
Ngikhuluma ngamadoda in general angenamphatho noma besebenza kodwa uthole ukuthi bayashaya,
noma bayadakwa nome bayabheda nje ngasembhedeni.
Umuntu wesifazane ozethembile akadingi ukuthi eloku elwisana namanye amantombazane.
Uma ungazwani nokuthi ubuye agone abanye vele umushiye; kodwa khohlwa ukuthi uzobayeka abanye abafazi.
Sometimes ungathola ukuthi uthandana nomuntu ovutha bhe emubhedeni and siyamazi sonke; uma sihlangana nje ezindaweni, ema-awuthini, akulula ukumuyeka lowo muntu ngoba
awukhohlwa ukuthi uligijimisa kajani igazi lakho.
Angiyibeke sobala lento le – there are guys who are just good in bed and we all want to have it with them so don’t even bother to feel bad if he is you permanent. He will always come back to you.
Enye into ukuthi nathi futhi siyakwazi ukuwabhangqa amadoda.
Ngisho phela ngoba awuzukwazi ukuncika kumuntu oyedwa ube ungazi ukuthi iyophelela phi into yenu.
Ngiyazi ukuthi baningi abangeke bavumelane nalokhu engikushoyo; kodwa ngiyaphawula nje.

Posted in STOP AND LISTEN! | 3 Comments