NEW!! Top Tips Zokugculisa Isifazane by Confident Gal

 

Lumnandi ucansi.

Kodwa lumnandi uma laba abalwenzayo benalo ikhono lalento.

Njengoba ucansi luyindalo abantu bacabanga ukuthi yinto elula nje evetane yenzeke, kanti cha.

Luyi- skill ucansi.

Kufuna ulifunde njengokufunda ibhayisikile noma ukubhukuda. Awuvele nje uphonse umuntu kuswimming pool ucabange ukuthi uzontanta uma engazange afunde ngisho ida-damu leli.

Kanjalo ke nocansi webantu bakithi, ungaziphonsi phezu komunye umuntu ungazi ukuthi uzomgculisa kanjani.
Inkinga ukuthi iningi labalisa licabanga ukuthi into ehamba phambili kwisex yipipi. Kona siyavuma ukuthi limnandi ipipi elishisayo nkosi yam.

Kepha ipipi lilodwa aliwenzi wonke umsebenzi. Oku-worse ukuthi abesimame bayikhuluma lento uma bebodwa, bakhononde ngokuthi usibani-bani akakwazi ukumenza kahle.

Abanye ke osisi banamahloni ukumtshela ubhuti ukuthi abazizwa begculisekile ocansini.

Akuve kunzima emva kokukhwelana ukumbuka emehlweni umuntu umtshele iqiniso elithi: “Uyazini mfethu, ibipholile lento ebesiyenza. Angizwanga lutho nje futhi besengijahe ukuthi uchame uqede ngoba inkomo yami ivele yalala ubuthongo.”

Ku-worse futhi labo-brotherz abazitshela ukuthi banepipi elishisayo besebegibela phezu kwakho benze umbhedo.

Hhayibo, kunenkinga ezweni yobhuti abangakwazi ukugculisa inkomo ngoba bayazitshela.
Nanka amatiphu okugculisa isifazane.
TIP NUMBER 1: Okuhamba phambili yinkomo neclitoris, ubhontshisi wemizwa, hhayi ipipi!

Uma singena ekamelweni, ipipi lakho alingabiyiyonanto esemqoka.

Okusemqoka ukulungiselela inkomo, uyigculise, uze umuzwe owesimame eqala ekhala kancance ethi ‘Ah, ahhhh’.

TIP NUMBER 2: Ungayicindezeli kakhulu inkomo ne-clitoris. Iclitoris iyaqina njenge pipi, kodwa iqina ngokubrashwa kamnandi. Ungayicindezeli engathi upressa i-button leNokia yakudala. Yipresse kahle njenge pentshisi elivuthiwe elijuza amanzi.

TIP NUMBER 3: Yonke inkomo ifuna uyiphathe njengepentshisi elivuthiwe. Ipentshisi elivuthiwe uliphatha kahle ngeminwe, uma usulidla, ulidla kahle kamnandi ngoba lithambile, uyalikhotha ngesineke, ulokhe umile unensa ngoba phela limunandi bo. Awulijahi ipentshisi elivuthiwe. Kungani inkomo niyijaha pho? Uma ulicindezela kakhulu ipentshisi elivuthiwe liyapitshika, musa ke ukuyicindezela kakhulu inkomo- kubuhlungu.

TIP NUMBER 4: Inkomo idliwa ngesineke. Besengishilo ukuthi inkomo ifana nepentshisi elivuthiwe. Kubalulekile ukuthi uma udlala ngayo, uyidla, uzenolwimi oluthambile, umunwe ungawuqinisi. Lalela mina, kubuhlungu uma umuntu engenela inkomo ngolwimi oluqinile noma ekuhlokoloza ngomunwe eluqiniswe okogodo. Ngisho nje ngikhumbula omunye umlisa uwayilimaza iclitoris yami eyihlwampuza ngomunwe oqine okwashokhi wokubhala ebhodini. Kwathi angikhale. Kodwa phela sengakhula manje ngafunda ukuthi ngithi ‘Ima, kubuhlungu, ngcono siyeke’. Nawe mlisa, yeka. Uma ufuna ukuchama (ejaculate) kungcono umlinde usisi ahambe ngoba kuyacasula ukuthi umuntu afune kuqede yena yedwa wena inkomo yakho ibuhlungu.Okusemqoka ukuthi wena mlisa ungamufosti usisi ukuthi abekezele ukuze kugculiseke ipipi lakho.

TIP NUMBER 5: Ungajahi ukufaka umunwe wakho phakathi enkomeni. Iningi likhule umunwe ufakwa enkomeni zisuka. Cha bo bo, lokho kugculisa indoda. Qala ngokuyibrasha . Inkomo ayive ithanda ukuncengwa, ihlekiswe webabhemu. Kuyafana nje nokushelwa. Intombi ishelwa ngamazwi amahle kuzekuthambe inhliziyo. Kanjalo ke nenkomo yakhe owesimame – ifuna kube sengazuthi uyayishela ngokuyidlalisa nokuyibrasha ngolwimi uze uzwe usisi esememeza embhedeni ubumndani ethi “Oh yebo Mapholoba!” noma lesosithakazelo sakho. Musa ukuyijaha inkomo ufune ukuthatha amashortcut ngoba naku ucabangela lelipipi lakho, ipipi lizojabula uma inkomo imanzi, nosisi akazufuna nokukudedela. Ulwimi lakho aluthambe njengophaphe lwenkunkukhu. Ulwimi alungaqini kakhulu, aluthambe nje kahle bese uqala ngeclitoris. Asikho isidingo sokuthi uyiphenqe kakhulu inkomo ukuze uyikhothe. Be gentle. Shintsha shintsha izitayela zokukhotha, wenze ngokushesha, ubuye unense, kuzonmhlanyisa lokho usisi. Uma usufaka umunwe musa ukumbhebha ngayo zisuka. Umunwe kufanele ubrashe imilebe yenkomo, ubenesineke uzwe ukuthi inkomo iyaqala ukuba manzi.

Lento yokufaka umunwe enkomeni ebese uloko uhlokoloza inkomo ayisebenzi futhi iyisidina, senginitshelile mina ngoba phela izintombi zenu zisuke zinqena ukuni phoxa. Ayimnandi lento. Isineke, nokubrashwa kwemilebe ngesandla esithambale, naku ke okumnandi.

Uma uqondene nenkomo, bona ipentshisi elivuthiwe ngamehlo engqondo mfowethu. Uma ubona ipentshisi uzoyiphatha ngokufanelekile inkomo.

TIP NUMBER 6: Uma ufuna amahlanye, thanda amabele akhe, noma eme mpo noma elenga, wathande nje wena! Qala ngesandla esithambile emabeleni, musa ukuwa tofoza engathi udlala ngamaballoon agcewele amanzi. Amaballoon wawagcina ebuntwaneni, amabele omuntu ayinyama enemizwa, iza ngobunono demmet!

Amabele awafani wonke. Kodwa kumnandi ukuthi umuntu wakho awabambe ngendlela enothando. Amabele afuna uwabone njengesipho sendalo esimnandi, wathande. Izingono (nipple) azifani, ezabanye zinkulu, ezabanye ziqinile, ezabanye aziphakami ngisho nokuphakama. Hlonipha lonke uhlobo lwebele olubonayo, wathande wonke, ungabi yilamadoda athanda izinto zeporn, awafani amabele. Uma usisi esesho ethi “mmm mm kumnandi”, waqabule amabele, ube uwabrasha ngothando. Uma kumnandi usisi ozoyifaka ngokwakhe ingono emlonyeni wakho, uma isisemlomeni wakho ingono, yincele kancane kancane, uyidlalise ngolwimi kodwa hhayi isikhathi eside. Ingono iyakhathala ulwimi. Shintshanisa ngokubrasha ngesandla.

TIP NUMBER 7: Ingono (nipple) ayive imnandi, kodwa ungamani nje ungene ngokuyincela nokuyikhotha. Kufanele uqale ubrashe ibele lonke ulibrashe ngesandla esithambile. Kufanele kuqale kuphaphame imizwa yebele lonke mande ubhekane nengono iyodwa.

TIP NUMBER 8: Zibrashe zonke lezitho zomzimba wesifazane uzame ukuzidlalisa kanye kanye uma ukwazi. Ukuze kwenzeke lokhu, cela usisi ukuthi alale eceleni kwakho akufulathele. Wena lala emvakwakhe, ipipi lakho lizoqondana nezinqa zakhe. Muphulule umzimba wonke njengoba elele eceleni kwakho. Thinta inkomo, ubrashe iclitoris kahle, bese unyusa isandla umbrashe amabele, mqabule bese umbiza ngegama lakhe (“Nonku, Nonku umnandi”) ukuze azi ukuthi impela unake yena kuphela kulomzuzu. Mqabule ube ubrasha ibele. Uzohlanya usisi.

TIP NUMBER 9: Hlonipha isifazane. Awuzukwazi ukumgculisa umuntu wesifazane uma umcikela phansi.
TIP 10 FINAL MOST IMPORTANT TIP: BUZA IMIBUZO. Okuzomseqoka ngaphezu kwako konke ukuthi umbuze usisi ukuthi kusahamba kahle yini uma senisongene ngemizimba nijabulisana. Mbuze ngendlela ekhombisa ukuthi ufuna agculiseke naye. Nawe wena oyisifazane phendula uma ubuzwa. Akabhuli umuntu wakho, akazuphonsa mathambo ukuze azi ukuthi yini emnandi emzimbeni wakho. Ngakho ke, uma umuntu ebuza thatha ukuthi uyakuhlonipha. Iqiniso ukuthi Indoda engabuzi iyabheda ocansini ngoba ayizufunda. Umuntu wakho mbuze ngendla e-sexy njegokuthi “Akuve kumnandi ukudla inkomo yakho, ngichazele ukuthi ikuphi kona ebekumandi kakhulu”. Nawe sis musa ukubanamahloni, isho uchaze ukuze nawe ulibone lelizulu elincane.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to NEW!! Top Tips Zokugculisa Isifazane by Confident Gal

  1. Solly says:

    Wow!!!!! Very informative and to the point.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>