Lapho ake Ema Khona by Anna Rudo

Ngiye, noma ngingayi?

Lowo yiwona mbuzo owawumudla ngaphakathi uPastor Philasonke Radebe, ngenkathi ephuma embhedeni ngeSonto ekuseni. Ubuthongo besebukade buphelile ngenxa yokushisa kwelanga langoDecember.

Amashidi ombhede eshwabene engathi aphuma emlonyeni wethole, kusho kona ukuthi sekudlule izinsuku engazihluphi ngokundlula umbhede. Wathi jeqe amehlo kwincwajana ehlezi phezu kwekhabethe eliseceleni kombhede.

Waphakama embhedeni wayovula amakhethini; ukukhazimula kwesibhakabhaka kwamhlaba amehlo wacwayiza, kuzwakala umsindo wezinambuzane namaxoxo.

Ngaphandle ingadi yayigcwele amaxhaphozi emvula yangayizolo, kodwa phakathi kukhala ibhungane, kusho kona ukuthi umaMfundisi, uPortia, uphume ngomnyango engamazi noma uyophinde abuye yini na.

UPhilasonke wazizwa ecabanga amazwi kaReverend Joel Shabalala, umsunguli weTrue Faith Ministries, ngenkathi efikile ngolweSine ezomtshela ukuthi incwajana le izofundwa enkundleni yabefundisi bebandla. “Angiwafuni amahemu-hemu azolahla ibandla.”

Uthe esehamba wamyala ngaleyondlela aziwa ngayo umRev ethi, “Ushefe phela ndoda, kufanele uyidide i-enemy uma ihlasela umuzi wakho. Musa nawe ukuba yile sipoki obubeka ngathi usisona. Khumbula amazwi kaMatewu ‘Gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso.’”

Washayiwa amahloni uPhilasonke. Wayeziqhenya phela njengomjitha-mfundisi wesimanje-manje oneminyaka engu30 kuphela, ongasoze awugqoke ukhololo.

“Ngiyezwa baba,” esho emvalelisa umRev omkhulu.

Wayenalo ke pho umRev ikhono lokutinyela ngezwi ebese ekuhlekisa. Ngenkathi uPhilasonke ethatha ubuholi beStudent Christian Organisation (SCO) kaStandard 10 e JC Nzima High, wangena ngaphansi kwephiko lakhe umRev.

Ngalezozinsuku yena nabanye abazalwane bebandla labafundi abasindisiwe lalizimisele ukungena ngesango elincane ezulwini ngokuziphatha kahle ikakhulukazi ngasocansini.

“Ishidi longashadile malibe mhlophe bazalwane” wayesho ngezinsuku zakhe sashumayela uPhilas enkonzweni yabafundi beS.C.O.

Kuyothi lapho abanye o-brother behlulwa yimizwa, uPhilas abalawule ngomthandazo weHubo 119 vesi 9: “Bawo malibe yi-stop sign engcwele izwi lakho. Sihlenge enkohlakalweni. Iba yileyo shawa ebandayo Moya oyingcwele.”
Yena nentombi yakhe yokuqala, uZandile Mbambo, babeyisibonelo kubanye abafundi bezimisele ukulinda baze bashade.

Kodwa iqiniso ukuthi umlilo wemizwa wawuloke uvutha kubo ngenxa yothando.

UPhilas wayethi uma elele ebusuku alubone ngamehlo engqondo usuku labo lomshado bezinikela ngemizimba.

Noma engakaze ahlangane nowesifazane ngaleyondlela, wayenesiqiniseko sokuthi ngalobobusuku babezoqhuma izilwimi zoMoya.

Wayezibona esingathwa amathanga afudumele kaZandi, umthondo wakhe uncibilikelela ngaphakathi kwendawo yakhe emanzi, bendizele ezulwini elincance. Lemicabango yayiyimfihlo yakhe yedwa uPhilas, ethandaza njalo ukuthi inkosi imuhlanze kulesono senyama nemicabango.

Babesinda nje ngoba bethanda ukufunda kanti futhi abazali bakaZandi babengazwile.

Ukuqeda kwabo izifundo zesikole bathatha izindlela ezingafani, baze bahlukana. uZandi wathola ibhasari yokufunda iBCom Accounting eNyuvesi yaseKapa, waze yena uPhilas wakhetha ukuya eBible College, wazinikela kumsebenzi wenkosi, ebandleni likamRev.

Nokho bazama ukuxhumana noZandi kepha ngokuhamba kwesikhathi izincwadi namaphonecall aya ngokuncipha, uZandi engasavamile ukubuya ekhaya ngamaholide. Emva kweminyaka kwazwakala ukuthi uZandi wayiyeka inkonzo. Inhliziyo kaPhilas yabuhlungu ngoba wayengalilahlanga ithemba lokuthi bobuye babuyelane.

Kodwa ke kuthiwa uThixo nguye umhlahlandlela. Kungoko uPortia Nzimade wathola khona enkonzweni, bashada emva konyaka besazana.

Ngemini yomshado umRev wamemezela ukuthi leligama lithi Philas lishiyeka ebusheni, ukusukela manje nguPhilasonke lendoda ethatha uPortia njengomfazi.

Angeke kuthiwe umshado wabo wawuvutha amalangabi, nangona wayefanelekile uPortia. Okubalulekile ukuthi babewakha ngomthandazo umuzi wabo.

Kwakubahambela kahle kanti kuzothi kuqala unyaka lo kwafika umyalezo othi uZandi ubuyile ngakubo, ubulawa umdlavuza webele udinga umthandazo.

Mhlawumbe wayedidwa ukubuya kwesithandwa sakudala uPhilasonke kodwa lalingadluli isonto engayanga ukuyobeka umthandazo kuboZandi. Kancane kancane, ezinyangeni ezilandelayo, nemithandazo yomuzi wakwaRadebe yayisigxile kakhulu kulolusizi lengane yakwa Mbambo ebenelishwa elingaka.

Nawe ungumfazi mhlawumbe wawuzophelelwa ububele ubhale incwajana engahlukanga kule kaPortia: “Brothers and Sisters in Christ, I must seek your help as the enemy is misleading my beloved husband with emotional adultery.”

Washiya ikopi eceleni kombhede mhla ephuma emzini wakhe ekhala.
Kodwa incwajana lena yayingeyona into eyayimhlupha emoyeni ngalomhla evuka yedwa uPhilasonke.

Phela namhlanje umngcwabo kaZandile Mbambo.

Manje: aye, noma angayi? Yiwonambuzo obumudla uPhilas.

Zehla izinyembezi zendoda icabanga igugu lasebusheni balo; inhliziyo igaya izibozi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Lapho ake Ema Khona by Anna Rudo

  1. asazi says:

    Umbhali walendaba usezingeni eliphezulu kakhulu ngimethulela isigqoko. Engathi ubengeza nezinye izindaba

  2. the true story make a sense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>