Sex toys – by Urban Muntu

Mina I would like to encourage abantu abanmyama ukuthi bazame amasex toys.

Akusho ukuthi asiwadingi okanye asiwafuni amadoda uma sisebenzisa ivibrator, noma amapipi lawa athengwayo. Kuchaza nje ukuthi nje kunaleyo curiosity.

Mina isthandwa sami siyayithanda ivibrator yami ngoba uyakwazi ukungenza on ngayo, noma azimassager ngayo.

I have found many gifts for friends here http://www.matildas.co.za/

But ke azishibhanga ke lezinto. All I can say though is, my partner and I love our toys.

This entry was posted in Uncategorized, Women giving pleasure and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Sex toys – by Urban Muntu

  1. Zinto says:

    Cha ngeke impela mina ngifuna lona impela, uplastic cha ngeke ngiwuzwe.

  2. Ukufunda imibono ehlukahlukene kuyasiza kunezele ulwazi esiludingayo mayelana nokunakana uma sizijabulisa ngaleyondaba.Yize okuningi kwakho ngikwazi kodwakuyavuselela ukuzwa ngento engike ngizizwele ngokwami hhayi inzwabethi.Zonke lezinto ezinye zazo ngizenza noMpedi wami.Ezakithi kwaZulu aziliboni elidlalayo zisalela le kude mayelana nokuzi’expressa ocansini’

  3. musa says:

    Ululeka occ abantu abalamba ngempela obrother bona-ke benzenjan

  4. Thi vibrator thing is a cancer in a relatioship,coz as a man I am so jealous to see flies flying unto my food.I hate the vibrator with passion.

Comments are closed.