NINI? – By Restless Fire [Hot Confessions]

Hot Confession:

Kune outi engihlekisana nayo. Asithandani kodwa siyafunana. Lento sayiqala singanakile, sakudlala, ngoba vele siphuma esigodini esisodwa akubanga yinkinga kade engicela icell number. Kwasho ukuthi ngelinye ilanga wangithumela isms ekhononda ngokushisa kwelanga wathi into emsizayo nje ukuthi yena akagqoki lutho ngaphansi kwebhulukwe lakhe. Wangibuza ukuthi mina ngigqokeni. Ngahleka nami ngoba besidlali ngathi ‘nthng that cnt b taken off’. Kwabe ukuqala kwethu lezinkulumo zesex kwisms. Kwathi emva kwesonto mhlawumbe ngezwa manje ukutha cha phela sengimfuna okwangempela lobhuti angisakwazi ngisho nokulala ebusuku ngoba ngilinde amasms aphuma kuye ebe enikiwe lelokhono lamagama ngoba uyakwazi yena ukuheha uzeqhanyelwe uzihlalele embhedeni ufunda amasms. Ngathi kuye ngeke phela sengilifuna ngempela lelipipi akamusa ukunginunusela akenze phela sihlangane yenzeke lento. Waqala waya le na le, kodwa ephinde futhi engishaya ngawo lamazwi angivusa imizwi mhlawumbe athi ‘I am sure amabele akho aqinile manje, ngicela unginikele wona igoodnight kiss’ noma athi ‘by now umanzi noma kungathiwani ukube bengiseduze bengizoyikhotha uze umemeze’ kodwa angiqede amandla uma ethi ‘ufuna ngikubhebhe kanjani’. Sihlulwa yini pho ukuhlangana? Ukuthi unentombi akusiyo inkinga. Ngizolinda kuze kube yini? Okanye uyaphosisa ngekhono lakhe embhedeni?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to NINI? – By Restless Fire [Hot Confessions]

 1. Philly says:

  Mhhhhh sengilangazelele ukuzwa ukuthi kwagcinaphi?

 2. sg 2cee says:

  Oooo!!! Nkosi ngokudle kwendlebe inesibindi lendoda yayeka ikhekhe pho lutho la kuthina sisi kokusiza nami kongisiza futhi ukwazana nawe ngasese

 3. muzi says:

  Cool stuff

 4. siya says:

  Ay iyacucuza le out

Comments are closed.