HARD TO FIND – BY NAUGHTY ANGEL [HOT CONFESSIONS]

HOT CONFESSION

Ngithanda indoda engisebenza nayo. Mude, namashiye amahle, neminwe emide ebonakalayo ukuthi ubhuti uyizanakelela. Ngelinye ilanga besihleli senza umsebenzi, eseceleni kwami, ngilizwa igazi lami ligijima uma esondela kimi ebuza imibuzo mayelana nomsebenzi. Uma enganakile, ngimubuka phansi phezulu, ngenyuke ngebhulukwe nomzimba wakhe njalo; amathanga, izinqa, umhlane, izingalo, intamo… Ngamehlo engqondo ngibone sengathi uzophenduka, angisingathe, angiqabule kamnandi, sibukane emhlweni singakhulumi lutho. Ngifise sengathi angalifaka ulwimi lakhe emlonyeni wami, ngizwe ukufudumala nobumanzi balo, alimunce okwebele, alikhothe okwento emnandi ezulisa ikhanda. Ngebhadi, angeke kwenzeke, ushadile.

This entry was posted in Hot Confessions, Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to HARD TO FIND – BY NAUGHTY ANGEL [HOT CONFESSIONS]

  1. musa says:

    umyekelani, mqhoqhobele

  2. sindy says:

    Ikhishwa esokeni mah

Comments are closed.