Ukubaluleka kweClitoris – by Explorer

Ngakhula ingaziwa lento ekuthiwa yiclitoris.

Abanye bayibiza ngobhontshisi wesitho sangasese somuntu wesifazane.
Kodwa, angilizwisisi kahe leligama elithi ‘bhontshisi’, sengathi iwukudla ekumele kuhlafunwe.
Noma nje mhlawumbe ukuthi angilijwayele; so ke ngisebenzisa leli elithi clitoris.

Ngisakhula ucansi lwaluyinto egxile kakhulu ngokwenzeka ngaphakathi kowesifazane.
Angisho ukuthi abesilisa babengazami ngokwanele ukuyivusa imizwa;
kodwa, ngenxa yokuthi lwalungekho ulwazi lweclitoris,
owesifazane wayengayitholi yonke into umDali ayembekele yona kuleyondawo.

iClitoris iyisimanga bafowethu. Sicela ningayesabi, ningayinqeni.

Okukuqala nje, uma ufuna ukuthi ngichame, nomi angithi ngibe neorgasm, kuzofanele uzijwayeze lento encanyana le.
Uma ungayazi ukuthi ikuphi iclit— ilendawo engenhla kwembotshana yokuchama kowesifazane.
Awafani ke amaclit, amanye asobala ngenxa yokuthi aphakeme, yize kuthiwa ubhontshisi.
Amanye avuka abonakale uma owesifazane ese-on.
Ungathinti imbotshana leyokuchama udideke, iclit ingenhla, so muthinta thinte lapho ngomunwe, nomangolwimi.

Nawe muntu wesifazane, musa ukusaba ukuyazi inkomo yakho ukuthi amabhathini ayo akuphi.
Zijwayeze ukuzithinta kuleyondawo, ubuze futhi nakwabanye khona uzoyazi into yakho ukuthi isebenza kanjani.

Ngisho kuthiwa awukaze uyifune, noma uyibone, uyayazi iclit yakho.
Uyazi ngani? Uyazi ngoba yileyondawo enkomeni yakho ethi uma uqhaneyelwe kube engazuthi iyaqina
noma engathi iyafutha futha.

Ngingasho nje straight ukuthi i-most yabesifazane abazufika kuleyondawo (orgasm) uma iclit yabo ingadlaliswa kwi-sex.
Ukungihlokoloza ngomunwe kumnandi yebo, kodwa akuve kupholile umakungahambisani nokutofozwa nokukhothwa kweclitoris.

Ayikho ento emnandi njengokukhothwa iclit.
Ngike ngabona ukuthi abantu besilisa abangayazi indima edlalwa yiClit bakukhotha inkomo as if bakhotha uice-cream.
Baloku nje bekhothile, waphu waphu waphu, kanti hayibo, kufanele bakhothe ngobuchwepheshe.
Ulwimi lwakho malucije okomcibisholo, ubese uqonda ngqo kwiClit.

Kodwa phela, ukucija kolwimi akusho ukuthi maluberough.
iClit ifana nepipi; kodwa isensitive ngaphezulu kwalo. Yebo yiqiniso lelo.
Ngoba phela ipipi limbozwe yisikhumba; kodwa iclit inje nezinye izinyama zenkomo ezingamboziwe.

iClit iyinyama esensitive, ethambile, ngakho ke, yikhothe njenge mbali engabuna kalula uma uyicindezela kakhulu.
Yikhothe ngobunono nesineke, ayikho into eyisidina njengomuntu othi xhapha xhapa ngamathe nje enkomeni yakho.
As a rule, the gentler you go, the better.

IClit, iyona nkinobho ebasa umlilo ngaphakathi.

Ngiyabakhuthaza abesimame ukuthi bazijwayeze namaclit abo.
Yithinte inkomo, uyithole leyondawo, ubese uyazitofoza ngokwakho khona uzokwazi ukuthi mhla unowakwakho, umkhombe indlela.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ukubaluleka kweClitoris – by Explorer

  1. Press says:

    great lesson

  2. dee pee says:

    wow u said it all.. pls send me more of dis stories to my email so can learn more about how to make a woman happy.. and yeah right in zulu…

  3. mzitho bongani says:

    Thts where u easily ignite a woman just like starting a car engine,secondly thts where I get her into climax easily :p

Comments are closed.