Men to Men – Musani ukudlala ngabesimame, yenzani into esile! by NDU4LYF

Please follow the link Click Here To Go To Ndu4Lyf isiZulu Sex Stories Blog

http://ndumisosimisokhumalo.blogspot.com/2010/09/men-2-men.html

Madoda musani ukudlala ngabantu besimame nize nivuke ekuseni nizelule
sengathi lukhulu enilwenzile kanti lutho. Okokuqala nje musani ukuchatha
ngeSunlight Soap. Uma uyindoda chatha ngembiza yokushubisa imizwa. Uma
ungenayo noma ungazi ukuthi uzoyitholaphi buza kwabaziyo. Nakhu ke
okumele ukwenze uma uyindoda efuna ukuthandwa ngempela ngothandiwe wakho.
1. Mbuze ukuthi ufuna umbhebhe ngakuphi umbuze futhi ukuthi ufuna ufende usheshise yini noma cha.
2. Mbuze ukuthi uyakujabulela yini uma ugudlisa ikhinqi emalebeni, ukuxoxa kwenza ungasheshi uchithe.
3. Mtshele angabi nahloni ayisho into uma ingamphathi kahle, njengokuthundela emlonyeni.
4. Mthintathinte kamnandi esithweni sakhe sangasese uze ukhothe ubhontshisi ngolwimi, uwuncelisise aze achame noma kathathu. Akunankinga ngiyazi ukuthi uzobe esekujaha ukuthi nibhebhane, muzibe sengathi awumuboni.
5. Noma usungamyeka manje ukumncela, muncele ibele esinye isandla asimnwaye inkomo slowly ungabi idlabha
(Don’t be rough) because that area is very sensitive.
6. Yaneliseka ukuthi useqhanyelwe ngokwanele, uyakwazi ukumbona.
7. Thathake umthondo uwugudlise phezu kabhontshisi aze aphefumulele Phezulu. Bhasobha ungawufaki wonke umthondo phakathi ngoba uzohluleka ukuzibamba uvele uchame. Take your time, ufake kahle phakathi uwukhiphe futhi kahle slowly. Otherwise uma usheshisa Ngeke umuzwe kahle ukuthi umnandi noma cha.
8. Uwufake phakathi ufende kahlanu noma ngaphezulu kancane. Ungatatazeli.
9. Mufende kahle ungasheshi futhi ungabi too slow, Don’t forget to tell her uma uzwa ukuthi ungahle udubule, uma engakathandi ukuthi uchame, ukhiphe umthondo ushaywe umoya,
Uphinde uwubuyisele.
10. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi uthanda ukufendwa asheshiwe noma cha, ngoba kungenzeka ulingisa inkukhu nje wehlulwa yigolo, ulokhu uzincoma uthi uyakwazi kanti uyinhlabathi nje.
11. Qiniseka ukuthi uyachama before nawe uchame. Umenza konke lokhu nje uyamthintathinta ezingonweni zamabele, umkhothe nase mqaleni. Musa ukumenza ilovebite.
NB: Yiba yindoda ezwanayo nama blue movies “S*x Vidoes”
12. UNGALINGE UKHOHLWE UKUCELA UMUDLA NGEMUVA. PHELA ILA UBUMNANDI BUKHONA FUTHI NAYE UYATHANDA UKUDLIWA NGEMUVA.
13. Qiniseka ukuthi uyamuzwa uma echama ngoba kuyingozi ukumshiya engachamile, phela uketshezi luyashisa uma lungaphumanga lonke, ungabona esekufebela kanti nguwe ovule amathuba.
14. Ungesabi ukumphenya inkomo yakhe, uyibukisise uze uyidlalise ngeminwe yakho, phela abantu besilisa ayesaba ukuyivula kuze kube ngcono amadoda.
15. Make sure that umdlalisa ngokwanele ngaphambi kokuba ufake uhalakasha lwakho lolu ukuze asheshe achame, mnike umthondo adlale ngawo, ube yi toys lakhe.
16. Akongiwa umfazi, uma ungamudli namuhla umbekele bani, inkomo ngeyokuhlatshwa noma engafuni, mbhebhe ngendlela yokuthi angakuqhathanisi namuntu.
17. Musa ukuba nesikhathi sokubhebha umkakho, ungalindi kuze kuyolalwa, noma umfica ekhishini khwela phezu kwakhe.
18. Kumele ngabe uyamazi ukuthi yini ayithandayo, menze leyonto ayithandayo, this is s*x ingeyenu nobabili.
19. Livule lonke igolo lomkakho, (kodwa abanye banamahloni) faka ulimi lwakho embotsheni, uncele umsunu, amalebe ngiqinisile ngithi kuwe, noma ecabanga ubufebe akasoze ngoba nguwe wedwa omudlangaleyondlela.
20. Uma kwenzeke iphutha uNoxolo wacela ukuthi umbhebhe, yenza njalo, bese uthi ungena nje kumkakho ube umbingelela ngawo, kuyokuthatha isikhathi eside ukuthi ungathundi ngoba kade uqeda kuthunda kuNoxolo.
MA UWALALELE LAMAZWI UYOBA INDODA EMADODENI. NGEKE FUTHI ABATSHELE
ABANGANI BAKHE UKUTHI UYANELE NOMA CHA YINI OCANSINI NGOBA LOKHO
KOMDALELA INKINGA ABANGANI BAKHE SEBEFUNA UKUZWA NABO LENTO OYIZWAYO.
WENA OWESABA UKUKHOTHA UMKAKHO AWUKAQALI UKUMBHEBHA, SIYEZA THINA SIZOKUBHEBHELA YE

This entry was posted in Men giving pleasure. Bookmark the permalink.

2 Responses to Men to Men – Musani ukudlala ngabesimame, yenzani into esile! by NDU4LYF

  1. sibonelo says:

    please send me new post

Comments are closed.