Monthly Archives: May 2015

Lapho ake Ema Khona by Anna Rudo

Ngiye, noma ngingayi? Lowo yiwona mbuzo owawumudla ngaphakathi uPastor Philasonke Radebe, ngenkathi ephuma embhedeni ngeSonto ekuseni. Ubuthongo besebukade buphelile ngenxa yokushisa kwelanga langoDecember. Amashidi ombhede eshwabene engathi aphuma emlonyeni wethole, kusho kona ukuthi sekudlule izinsuku engazihluphi ngokundlula umbhede. Wathi jeqe … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments