Category Archives: Uncategorized

Wangiphoxa by ex-Lover

Angeke ngikhohlwe. Wagibela amatekisi amabili uza eflatini. Ha, udoja emsebenzini, in-between amameeting. Hey, what happened to you… kodwa ke, indlela owawungakwazi ukuzibamba ngayo uma ucabanga mina, ngacishe ngakuthanda. Anyway. Wafika wabhaza i-intercom, ngikulindele, nganginervous. Of course, sasingazani ngaleyondlela. Kodwa sasiswazana, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Lapho ake Ema Khona by Anna Rudo

Ngiye, noma ngingayi? Lowo yiwona mbuzo owawumudla ngaphakathi uPastor Philasonke Radebe, ngenkathi ephuma embhedeni ngeSonto ekuseni. Ubuthongo besebukade buphelile ngenxa yokushisa kwelanga langoDecember. Amashidi ombhede eshwabene engathi aphuma emlonyeni wethole, kusho kona ukuthi sekudlule izinsuku engazihluphi ngokundlula umbhede. Wathi jeqe … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

NINI? – By Restless Fire [Hot Confessions]

Hot Confession: Kune outi engihlekisana nayo. Asithandani kodwa siyafunana. Lento sayiqala singanakile, sakudlala, ngoba vele siphuma esigodini esisodwa akubanga yinkinga kade engicela icell number. Kwasho ukuthi ngelinye ilanga wangithumela isms ekhononda ngokushisa kwelanga wathi into emsizayo nje ukuthi yena akagqoki … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

HARD TO FIND – BY NAUGHTY ANGEL [HOT CONFESSIONS]

HOT CONFESSION Ngithanda indoda engisebenza nayo. Mude, namashiye amahle, neminwe emide ebonakalayo ukuthi ubhuti uyizanakelela. Ngelinye ilanga besihleli senza umsebenzi, eseceleni kwami, ngilizwa igazi lami ligijima uma esondela kimi ebuza imibuzo mayelana nomsebenzi. Uma enganakile, ngimubuka phansi phezulu, ngenyuke ngebhulukwe … Continue reading

Posted in Hot Confessions, Uncategorized | 4 Comments

IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy

1.Qinisekisa ukuthi inkomo yomgitshelwa imanzi. 2. Uma seyimanzi, yivule ngezandla zombili. Uma unesibindi faka ulimi lwakho uma ungenaso faka iminwe emithathu bese umukhuhlakhuhla ngayo. Uyifake, uyikhiphe, uyifake, uyikhiphe kuze kufike lapho ingquza yomkhwelwa iba noketshezi. Qhubeka umukhuhle kuze kufike lapho … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments