Author Archives: My Nunuza (My Sweetie Pie)

Men to Men – Musani ukudlala ngabesimame, yenzani into esile! by NDU4LYF

Please follow the link Click Here To Go To Ndu4Lyf isiZulu Sex Stories Blog http://ndumisosimisokhumalo.blogspot.com/2010/09/men-2-men.html Madoda musani ukudlala ngabantu besimame nize nivuke ekuseni nizelule sengathi lukhulu enilwenzile kanti lutho. Okokuqala nje musani ukuchatha ngeSunlight Soap. Uma uyindoda chatha ngembiza yokushubisa … Continue reading

Posted in Men giving pleasure | 2 Comments

Soka-ritis: I am not addicted; I’m just a soka – by Gotta Love Me

Nginenkinga bakwethu. Anganeliseki yisifazane. Ngahleka ngacishe ngaqhephuka ngenkathi uTiger Woods ebanjwa kwathiwa unesex addiction. Amanga ahlaza cwe lawo. Ukube weza kumina ngizomu siza ngaleyotherapy ndini eyafika nabelungu ngangizothi kuye “Bra, listen here, this is not something you can help. It’s … Continue reading

Posted in Men giving pleasure, Personal Testimony | 2 Comments

Abesifazane abathandana bodwa (Lesbian Love) – by Black Female

Kodwa ekugcineni kosuku umuntu nomuntu unelungelo lokukhetha ukuthi ngubani afisa ukuthandana naye, noma kuthiwa isizathu yisiphi. Kumele siwumphakathi sizifundise ukuyeka ukugxeka abantu ngempilo abazikhethele yona, mubonise kepha ungagxeki. Continue reading

Posted in Women giving pleasure | Tagged , , , , , | 3 Comments

Ngithanda ukubhejwa ekusenI – by Black Nympho

Ayikho into emnandi njengokubhejwa usanda kuvuka. Usuke usafudumele and uvuthiwe. Wonke umzimba usuke usarelax-ile, nophathina ekufudumeza, nalelo phunga lakhe eliyinatural plus a hint of icologne yakhe. Uma sesikuleyo mood asinendaba kakhulu nesmell so-mlomo but of course, that’s why kufanele abantu … Continue reading

Posted in Personal Testimony | Tagged , , , , , , , , | 21 Comments

Do black teens get enough sex info? by A Ghetto Girl

I’m sorry to be a bit Model C about this, but abanye bethu bafunde ngesingisi. I don’t think black teenagers get enough information on sex. Uma umuntu efika kwi-ado, yonke into uyifunda ngabangani and by the way, abangani abazi lutho. … Continue reading

Posted in Teens and Sex | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Beds, not cars; Maybe 6 positions but not 101, cha bo bo! by Ordinary Human

Sengikhathele ama-magazine abantu besimame eloku esitshela ukuthi zingu101 izindlela zoku, em, how shall I put it, zokungenana ngokocansi. Ayikho nje lento leyo. Mhlawumbe uma uyisilenda noma uyilenhlobo e-flexi sidalwa. Kodwa ngeke, uma ngizolandela izinto ezibhalwa kuCosmo phela ngingagcine ngigoqeke njenge … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

God Bless Obhuti baseAfrika, Amen! – by Woman of Africa

Ngicabanga ukuthi lento yama rights ne democracy iyabavuna abantu bethu besilisa. selokhu kwathiwa siyalingana eSouth Africa, amadoda ethu asevama ukuwukhohlwa umsebenzi waleyampahla. Asevele aziba ukuthi siyathokozisana, sesiphana ngokuduba nokuncikisela. Abanqeni nje ukufuna into kayi-1, bese bethi ya, bashise ubuthongo. Ngiyakholelwa … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments