Author Archives: admin

Wangiphoxa by ex-Lover

Angeke ngikhohlwe. Wagibela amatekisi amabili uza eflatini. Ha, udoja emsebenzini, in-between amameeting. Hey, what happened to you… kodwa ke, indlela owawungakwazi ukuzibamba ngayo uma ucabanga mina, ngacishe ngakuthanda. Anyway. Wafika wabhaza i-intercom, ngikulindele, nganginervous. Of course, sasingazani ngaleyondlela. Kodwa sasiswazana, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Lapho ake Ema Khona by Anna Rudo

Ngiye, noma ngingayi? Lowo yiwona mbuzo owawumudla ngaphakathi uPastor Philasonke Radebe, ngenkathi ephuma embhedeni ngeSonto ekuseni. Ubuthongo besebukade buphelile ngenxa yokushisa kwelanga langoDecember. Amashidi ombhede eshwabene engathi aphuma emlonyeni wethole, kusho kona ukuthi sekudlule izinsuku engazihluphi ngokundlula umbhede. Wathi jeqe … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments